Kiểm tra thông tin bảo hành theo:

Vui lòng nhập chính xác mã số in trên phiếu sửa
Bắt đầu từ RE-.....-.....

(Chỉ áp dụng cho khách hàng sửa chữa máy tại HAISP STORE)

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại của bạn
Viết liền, không cách và đủ 10 số.

(Chỉ áp dụng cho khách hàng sửa chữa máy tại HAISP STORE)